top of page
Mūsu filozofija

Skolas mērķis ir ilgspējīgas, plānveidīgas izaugsmes no pirmskolas līdz pamatskolai nodrošināšana, veidojot izglītotu, radošu, mērķtiecīgu, sociāli atbildīgu personību drošā, ģimeniskā un sadarbībai atvērtā vidē. Ikdienas darbā skolā tiek meklētas un realizētas inovatīvas idejas gan mācību, gan audzināšanas darbā. Skola kā pamatskola par vienu no galvenajiem uzdevumiem izvirza skolēnu sagatavošanu iestājai skolās, kurās, pamatojoties uz konkurenci, iestājpārbaudījumu grūtības pakāpe ir augstāka nekā Valsts pārbaudes darbos.  Skolotāju radošais, nesavtīgais darbs, dod iespēju ikvienam skolēnam atrast un attīstīt savas spējas un talantus. Skolā ir demokrātiska, droša un taisnīga vide, kas balstīta uz sapratni un sadarbību, veicinot personisku attieksmi un individuālu pieeju. Bērni tiek virzīti uz radošu problēmu risinājumu, savstarpēju cieņu veicinošas atmosfēras veidošanu. Skolā ir veiksmīga skolotāju un administrācijas sadarbība. Nelielais skolēnu skaits klasēs, kas noteikts skolas nolikumā, ļauj saskatīt katra bērna individualitāti, viņa stiprās un vājās puses un operatīvi sniegt nepieciešamo atbalstu. Skolas ikdienas darbs dod iespēju skolēniem apzināties sevi kā pilntiesīgu skolas dzīves veidotāju, uzņemties iniciatīvu un atbildību.

Mūsu vēsture

1993. gadā – dibināta viena no pirmajām un tātad arī vecākajām privātskolām Latvijā. Dibinātājs – Amerikas latvietis Kārlis Jirgens, kurš no tā laika Ķekavas kolhoza akcionāriem nopirka bijušo bērnudārza ēku, lai tajā izveidotu skolu. Mācības privātskolā „Gaismas tilts” uzsāk 12 septītās klases skolēni. Viņi ir 1995./96. mācību gada pirmais izlaidums. Skolā strādā 11 skolotāji, direktore Vivita Šenne.

1994. gadā skolotājs Raimonds Bērziņš sāk mācīt  datorzinības, kas tajā laikā visām pamatskolas klasēm vēl nebija iekļautas izglītības standartā (datori tika atsūtīti no Amerikas).

1995. gadā tiek uzrakstīta skolas himna, veidoti logo, karogs. Skolas karogu darināja un skolai dāvināja mūsu tā laika skolēna Kārļa Bergholca vecmāmiņa Tamāra Keiša. Skolas himnai Kārļa Jirgena brālis Valdis Jirgens no ASV  atsūtīja savu komponētu mūziku. Himnas vārdu autore ir mūsu skolotāja Silvija Zītare, bet mūzika tiem bija jāpārveido, un to izdarīja Patriks Heislers, kurš vienu gadu bijis šīs skolas mūzikas skolotājs, bet tagad ir skolas grāmatvedis un piepalīdz saimniecības darbos. Skolas logo izveidotājs – zīmēšanas skolotājs Gatis Bērziņš.

bottom of page